Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Nasza oferta

Oferujemy Państwu kompleksową, autoryzowaną obsługę archeologiczną w trakcie wszelkich inwestycji objętych uwarunkowaniami Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków

Obsługa archeologiczna obejmuje:

 • prowadzenie nadzorów archeologicznych
 • prowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych
 • prowadzenie badań powierzchniowych
 • prowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac badawczych
 • pomoc w przeprowadzeniu procedury uzyskania zgody na prowadzenie badań archeologicznych – pomoc w przygotowaniu wniosku do Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych wraz z niezbędnymi załącznikami

W ramach naszych usług oferujemy Państwu także:

 • nadzór saperski
 • nadzór przyrodniczy

Specjalizujemy się również w:

 • doradztwie w zakresie realizacji inwestycji na obszarach objętych strefami ochrony konserwatorskiej
 • przygotowywaniu wytycznych do planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony zabytków
 • opracowywaniu Gminnych Ewidencji Zabytków
 • inwentaryzacji obiektów zabytkowych
 • przygotowywaniu opracowań archiwalnych i historycznych
 • przygotowywaniu i realizacji zadań w ramach Programów Operacyjnych Dziedzictwo Kulturowe dofinansowywanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP)
 • prowadzeniu prelekcji i zajęć promujących problematykę badawczą z zakresu archeologii dla wszystkich szczebli szkół oraz placówek oświatowo-dydaktycznych

W przypadku wyboru naszej oferty zamówienie realizowane jest sukcesywnie w miarę postępu robót ziemnych, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji danej inwestycji.

Rozliczenie prac następuje w oparciu o ryczałt ustalony indywidualnie dla każdego zadania inwestycyjnego.