Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Chyliczki, stan. nr 4 (AZP 60-67/29)
Chyliczki, woj. mazowieckie

Badania ratownicze przeprowadzone w 2006 roku na stanowisku Chyliczki nr 4 (AZP 60-67/29), gm. Piaseczno, woj. mazowieckie. Były to prace wyprzedzające roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej.

Podczas prac odkryto siedem grobów ciałopalnych kultury przeworskiej. Pięć grobów datowanych jest na późny okres przedrzymski/wczesny okres rzymski A3/B1 (cztery groby jamowe, jeden grób popielnicowy). Dwa groby datowane są na okres wpływów rzymskich B2 (dwa groby jamowe).

Szczątki rozsypywanego stosu, ciałopalenia i elementy wyposażenia wystąpiły przede wszystkim w jamach grobowych, ale również w bezpośrednim ich otoczeniu, pomiędzy – jeśli występowały – otoczakami tworzącymi płaszcz kamienny.

Ceramika pochodząca z grobów w większości była ceramiką cienkościenną, wyświeconą, o  kolorze czarnym lub brunatnym. Sporadycznie występowały naczynia grubościenne o powierzchni chropowaconej. Pozyskane naczynia gliniane za wyjątkiem  popielnicy i klosza były przepalone i potłuczone.

Sześć grobów wyposażonych było w przedmioty wykonane z żelaza. Wśród nich m.in.: groty broni drzewcowej z długim, wąskim liściem i ostrym żeberkiem środkowym, fibule, bransoleta, elementy pasa, nożyk sierpikowaty, noże, krzesiwo prętowe. Wszystkie przedmioty metalowe były przepalone – posiadały patynę ogniową. W trzech grobach wystąpiły ułamki szklane. Wśród wyposażenia grobowego znajdowały się także dwustożkowate przęśliki gliniane o lekko wgłębionych biegunach. W jednym z grobów wystąpił wtórnie tam umieszczony mezolityczny materiał krzemienny.

Na podstawie analizy antropologicznej szczątków kostnych i wyposażenia grobowego stwierdzono obecność czterech pochówków męskich, jednego pochówku kobiecego oraz jednego pochówku zbiorowego.

dr Tomasz Kołomański