Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Bobrowiec, stan. nr 3 (AZP 60-66/40)
Bobrowiec, woj. mazowieckie

Badania ratownicze przeprowadzone w 2012 roku na stanowisku Bobrowiec nr 3 (AZP 60-66/40), gm. Piaseczno, woj. mazowieckie. Były to prace wyprzedzające roboty ziemne związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w Bobrowcu.

Badania przeprowadzono w obrębie północnej części stanowiska. Potwierdziły one istnienie w tym rejonie osady ludności kultury łużyckiej z III-V okresu epoki brązu oraz osady z okresu nowożytnego funkcjonującej tu na przełomie XVIII/XIX w.

W wyniku prac badawczych odkryto i zinwentaryzowano relikty zagrody wchodzącej w skład osady z okresu epoki brązu, w tym duży zadaszony obiekt gospodarczy, w obrębie którego znajdowała się gospodarcza jama zasobowa służąca do przechowywania pożywienia. Obecność tak dużego obiektu o charakterze gospodarczym w sąsiedztwie domniemanych obiektów mieszkalnych znajdujących się poza obrębem wykonywanego wykopu świadczy o zamożności i gospodarności mieszkańców w epoce brązu.

Podczas eksploracji obiektów z okresu epoki brązu pozyskano kilka fragmentów cienkościennych naczyń glinianych.

W południowo zachodniej części wykopu odkryto natomiast relikty jednodworczej zagrody gospodarczej funkcjonującej na przełomie XVIII/XIX w. Podczas badań natrafiono na znajdującą się w obejściu zagrody studnię z drewnianą cembrowiną oraz umiejscowioną w jej pobliżu jamą zasobową. Cembrowina studni wykonana była z poziomo ułożonych, grubych desek z drewna iglastego. Deski w narożnikach łączono poprzez prostokątne jednostronne wcięcia wykonane na obu końcach dłuższych desek. Studnia dodatkowo w narożnikach wzmocniona była ustawionymi, bądź wkopanymi pionowymi palami. Stwierdzono, że studnia była wzmacniana, a także systematycznie czyszczona. W momencie zaprzestania jej użytkowania nie została zamieniona na kloakę lub dół na odpady co w owym czasie było nagminnie praktykowane. Świadczy to o nagłym przerwaniu korzystania z niej, a co za tym idzie być może i o nagłym końcu ciągłości osadniczej w tej części Bobrowca. Spowodowane to mogło być zawirowaniami wojennymi lub epidemią.

Podczas eksploracji obiektów w obrębie osady nowożytnej oprócz materiału ceramicznego pozyskano także wyroby skórzane, m.in. fragment mieszka, bądź pochwy.

dr Tomasz Kołomański