Ryszard i Tomasz Kołomańscy

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

a

Artykuły

W trosce o popularyzację wyników prowadzonych przez nas badań, staramy się najciekawsze z nich publikować w prasie zarówno fachowej, jak i popularno-naukowej

Paracas Cavernas, Topará y Ocucaje, en el origen de los conceptos: materiales cerámicos de Cerro Colorado (excavaciones de Julio C. Tello), Boletín De Arqueología PUCP, 25, 2018:19-56

Kruszyn, pow. bolesławiecki. Średniowieczna osada jednodworcza, Silesia Antiqua, t. 51: 243-252, Wrocław 2019.

Burzliwe losy mieszkańców Ziemi Zawkrzeńskiej w okresie potopu szwedzkiego…, WMA, Warszawa 2017

La cultura Chiribaya en el valle de Tambo, Perú, (w:) J. Szykulski (ed.), Tambo. Boletín de Arqueología, nr 3 (2016): 231-258, Universidad de Wrocław, Universidad Católica de Santa María en Arequipa, Arequipa 2016.

El Pino, cmentarzysko kultury chiribaya z doliny Tambo, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 56: 165-190, Wrocław 2014.

Chiribaya odsłania tajemnice, Archeologia Żywa, nr 6(52): 14-20, Konin 2010.

La cueva de Jesús en Pampacolca, Departamento de Arequipa – Perú,(w:) J. Szykulski (ed.), Tambo. Boletín de Arqueología, nr 1 (2008): 143-148, Universidad de Wroclaw, Universidad Católica de Santa María en Arequipa, Arequipa 2008.

Skalne schronisko dla inkaskich posłańców w Andach, Archeologia Żywa, nr 1(35): 21-25, Warszawa 2006.

La Cueva de Jesús: ¿un chasqui huasi en Pampacolca?, (w:) M. Ziółkowski et al. (ed.), Proyecto Arqueológico Condesuyos, vol. III, s. 385-390, Andes. Boletín de la Misión Arqueológica Andina, nr 6, Universidad Católica “Santa María” de Arequipa, Universidad de Varsovia, Warszawa 2005.

Kościany przedmiot z ul. Łącznej w Kamiennej Górze, Silesia Antiqua, t. 42: 266-269, Wrocław 2001.

Późnośredniowieczny drewniany wodociąg z Zawidowa, Silesia Antiqua, t. 41: 199-203, Wrocław 2000.